Itsetuntemus

Sydänmaanlakan mukaan itsetuntemus on tietoisuutta, joka käsittää kehon, mielen, tunteet, arvot ja työn. Seligmanin mukaan itsetuntemuksella henkilö pystyy ymmärtämään ja ohjaamaan omaa käyttäytymistään. Åhman kutsuu oman käyttäytymisen ohjaamista mielen johtamiseksi ja Sydänmaanlakka itsensä johtamiseksi. Ojasen mukaan hyvällä itsetuntemuksella ja sosiaalisella suotavuudella on vahva riippuvuus. Ihminen osaa näin tuoda esiin positiivisempia ominaisuuksiaan ja vahvistuu. Keltikangas-Järvisen mukaan itsetunnoltaan vahva henkilö pyrkii korostamaan hyviä ominaisuuksiaan ja pyrkii eroon huonoista piirteistään, joita välttelee käyttämästä. Vahvan itsetunnon ihminen pystyy näkemään toisten vahvuudet ja arvostamaan muita.

Ben Furmanin mukaan itsetuntemus on ihmisen tietous omasta arvostaan eli itsetuntemuksella mitataan kykyä rakastaa ja hyväksyä oma itsensä. Itsetunto vaihtelee ja mittautuu arjessa. Henkilö, jolla on hyvä itsetunto ei kompastu arjen vastoinkäymisiin. Hyvä itseluottamus vaikuttaa menestymiseen, omaan suhtautumiseen muihin ja henkiseen hyvinvointiin.

Itsetuntemus on sitä parempi, mitä paremmin osaa erotella ja käsitteellistää omat ominaisuutensa. Tämän pohjalta henkilö osaa painottaa positiivisia ominaisuuksiaan ja pyrkiä eroon negatiivisesta. Kun henkilö tekee tiedon perusteella muutoksia itseensä ja toimintatapaansa, hän samalla hallitsee mieltään ja johtaa itseään.

Minä itse

Keskityn tavoitteen saavuttamiseen. Olen luonteeltani ekstrovertti ja kommunikoin mieluusti ihmisten kanssa varmistaakseni, että asiat menevät haluttuun suuntaan. Haastan asioita ja ajatuksia ja minulle on tärkeää, että kehitystä tapahtuu. Painetilanteessa otan roolia ja kannan vastuuta. Haluan järjestelmällisyyttä, uskon logiikkaan ja haluan ymmärtää kokonaiskuvan.

Minulle tärkeitä arvoja ovat suoruus ja luottamus. Hankalatkin asiat on helppo käsitellä, kun on olemassa oikea tieto ja voi luottaa, että sovitut asiat tapahtuvat. Muskettisotureiden kaikki yhden ja yksi kaikkien puolesta sopii mielestäni hyvin minkä tahansa ryhmän sloganiksi.

Luotan olevani hyvä organisoimaan asioita. Hahmotan myös hyvin minulle vieraitakin asioita ja luotan, että pystyn tekemään saamani tiedon perusteella päätöksiä. Välillä minulla on vaikeuksia hahmottaa toisten ihmisten tunnetilat, kun keskityn ensisijaisesti tavoitteisiin.

Itsetuntemus ja itsetunto opettajan työssä

Opettajan työssä on tärkeää tuntea itsensä, sillä siinä, kuten johtamistehtävissä yleensäkin, on tekemisissä monien erilaisten ihmisten kanssa. On tärkeää osata hahmottaa omat heikkoutensa ja vahvuutensa, jotta kohtaamistilanteissa pystyy tunnistamaan oppilaan vahvuudet ja heikkoudet ja tukemaan oppilasta. Kun opettaja pystyy tunnistamaan omat heikot tai sokeat pisteensä, se myös helpottaa hahmottamaan, milloin tarvitsee itse tukea tai apua tilanteesta selvitäkseen.

Opettajan on myös hyvä hahmottaa tilanteet, joissa hän reagoi erilaisiin asioihin. Samoin on tärkeää ymmärtää omat arvonsa ja asenteensa. Ne vaikuttavat opettajan reaktioihin käydyissä keskusteluissa sekä opettajan valintoihin opetuksessa ja arvioinnissa.

Opettajan rooliin kuuluu myös oppilaan arviointi. Se vaikuttaa suoraan oppilaan itseluottamukseen ja itsetuntoon. Erityisesti oppilaan arvioinnissa on tärkeää erottaa oppilaan osaaminen ja tekeminen hänen persoonastaan. Kun opettajalla on hyvä itsetunto, hän pystyy suhtautumaan neutraalisti vaikeisiinkin kohtaamistilanteisiin, sillä ne eivät järkytä hänen minuuttaan.

Itsetuntemukseni ja itsetuntoni

Uskon, että kokemukseni johtamistehtävistä auttaa minua myös opettajana. Minulle on luontevaa arvioida omaa tekemistä ja kohtaamisia sekä pohtia, mitä kautta kukin henkilö pääsee parhaiten tavoitteiseensa. Kokemus on auttanut minua kehittämään toimintaani suuntaan, jossa pystyn suhtautumaan asioihin asioina. Uskon, että neutraali suhtautuminen auttaa johtamisessa, opettamisessa ja yhteisön rakentamisessa.

Kehitystavoitteeni

Suurin kehitystavoitteeni on oppia tulkitsemaan muiden ihmisten tunteita ilman, että ne tulevat esiin kärjistyessään. Haluan oppia huomaamaan ihmisten reagoinnin ja tekemisen syitä ja seurauksia, jotka kumpuavat henkilön persoonasta ja tunnemaailmasta. Haluan oppia pysähtymään ihmisen rinnalle ja kuuntelemaan ja ymmärtämään hänen viestinsä. Uskon, että ihmisten tulkitseminen auttaa myös opettajan työssä.

Haluan oppia tukemaan muita ihmisiä itsetuntemuksensa ja itsetuntonsa vahvistamiseksi. Annan laadukasta palautetta ja muistan erityisesti positiivisen ja kannustavan palautteen antamisen. Käyn keskusteluja ja vaihdan ajatuksia siitä, mikä on tärkeää ja miksi. Haluan myös peilata omaa tekemistäni muiden ihmisten kautta. Sen takia pyydän myös itse säännöllisesti palautetta minua läheltä seuraavilta henkilöiltä.

Lähteet

Keltikangas-Järvinen, L. 1994, Hyvä itsetunto, 19. painos, Juva: WS Bookwell

Ojanen, M. 2011. Minä ja muut -itsetuntemuksen kirja. Hämeenlinna: Kirjapaja

Seligman, M. E. P.2002, Authentic Happiness. New York: Simon & Schuster.

Åhman, H. 2003, Väitöskirja; Oman mielen johtaminen – näkemyksiä ja kokemuksia yksilön
menestymisestä postmodernissa organisaatiossa. Espoo: Monikko